Policzymy Twój biznes

Kalkulator finansowy online
Analiza finansowa firmyAnaliza finansowa pomysłu

Analiza

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

ZBADAJ FINANSOWY STAN PRZEDSIĘBIORSTWA

Oferujemy analizę finansów firmy w całym ich przekroju, celem wyciągnięcia wniosków, które pomogą Ci w obraniu skutecznej strategii finansowej i lepszym zarządzaniu. Efekty naszych działań przełożą się na lepszą płynność finansową (minimalizację strat, maksymalizację zysków). Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa:

Audyt finansowy

analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa

Audyt rachunkowy

analiza dokumentacji i stanu finansowego firmy

Audyt podatkowy

analiza prawidłowości danych oraz czynności podatkowych

Strategia finansowa

planowanie finansowe i inwestycyjne

Aby dokonać wstępnej analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa i poznać główne wskaźniki finansowe, skorzystaj z naszego kalkulatora finansowego:

Analiza finansowa nowego pomysłu

ZWERYFIKUJ POWODZENIE FINANSOWE POMYSŁU NA BIZNES

Z naszą pomocą realnie zaplanujesz swój biznes. Podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe będą już zawsze oparte o wiarygodne dane. Oferujemy usługi z zakresu:

Wstępna ocena pomysłu

analiza otoczenia i pomysłu w celu identyfikacji nowości

Planowanie finansowe

szczegółowa analiza przychodów i kosztów biznesu

Projekcja finansowa

opracowanie projekcji finansowych dla pomysłu

Aby dokonać wstępnej projekcji finansowej pomysłu biznesowego skorzystaj z naszego kalkulatora finansowego dla nowych pomysłów :

O nas

Firma Sekwencja Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie usług dotyczących aspektów finansowych prowadzenia działalności przedsiębiorstw (szczególnie dla podmiotów z sektora MSP), w tym m.in.:

  • przeprowadzanie analiz finansowych przedsiębiorstwa,
  • konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia,
  • pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami,
  • pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym,
  • konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania,
  • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności.

Nasi pracownicy posiadają certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje oraz osiągnięcie uprawnień do wykonywania zawodu Specjalista ds. finansów (kod zawodu 241306). Ponadto współpracujemy z doświadczonymi Ekspertami w zakresie audytu finansowego, analizy dokumentów księgowych i finansowych, oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firm (biegły rewident) oraz analizy bieżącej, analizy sytuacji podatkowej firm i rekomendacji, co do proponowanych usprawnień (doradca podatkowy).

Posiadamy ponadto:

  • Akredytację w zakresie innowacji udzieloną przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) w ramach usług doradczych w zakresie innowacji.
  • Akredytację Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

O nas

Kontakt

Kontakt

Siedziba

Sekwencja Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 51/12
00-697 Warszawa
(vis-a-vis dworca Warszawa Śródmieście)

 

Kalkulator finansowy analiza-finansowa.eu powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”, w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”